Grile rezolvate la drept fiscal. Facultatea de DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA Bucuresti. Grile valabile si pentru ASE si Hyperion

Grile rezolvate la drept fiscal. Facultatea de DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA Bucuresti. Grile valabile si pentru ASE si Hyperion

Drept fiscal (raspunsurile le gasiti in josul paginii)

MULTIPLE CHOICE
1. Care rãspuns reprezintã element specific al notiunii de impozit ?
a. caracterul bilateral
b. caracterul rambursabil
c. naturã de platã generalã
2. Indicati categoriile de impozite si taxe în cazul clasificãrii în functie de forma în care se obtin de cãtre
stat:
a. impozite în naturã
b. impozite personale
c. impozite sau taxe pe consumatie

3. Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avantajos pentru
contribuabili ?
a. sistemul impunerii separate a veniturilor
b. sistemul impunerii globale
c. sistemul mixt (dual) de impunere
d. sistemul impunerii moderne
4. În raport de obiectul impunerii, avem urmãtoarele categorii de impozite :
a. . impozite pecuniare
b. impozite sau taxe pe cheltuieli
c. impozite si taxe pe consumatie
5. Stabilirea impozitului pe reprezentantele firmelor strãine înfiintate în România se face :
a. . pe baza comisioanelor încasate de reprezentantã
b. pe baza normei de venit stabilitã pe tipuri de reprezentante
c. ca echivalent în lei a sumei de 4000 Euro, stabilitã pentru un an fiscal
d. ca echivalent în lei a sumei de 1000 EUR
6. Impozitul pe venit este datorat de urmãtoarele persoane :
a. .persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit
b. persoanele fizice nerezidente care desfãsoarã activitãti dependente în România
c. persoane fizice nerezidente pentru alte venituri decât cele obtinute dintr-o activitate independentã
fãrã existenta unui sediu permanent în România
7. Indicati categoria de venituri pentru care se datoreazã impozitul pe veniturile obtinute din România
de
nerezidenti :
a. venituri din salarii primite pentru activitãti efectuate în strãinãtate
b. venituri din cedarea folosintei bunurilor situate în strãinãtate
c. redevente de la un rezident
8. Precizati care este principiu (criteriu) care se aplicã în legislatia fiscalã românã în
ceea ce priveste asezarea impozitelor si taxelor ?
a. natura impozitului sau taxei
b. teritorialitatea
c. obiectul impozitelor si taxelor
2
9. Veniturile reprezentând redevente provenind dintr-un stat contractant si plãtite unui rezident al
celuilalt stat contractant din conventiile fiscale încheiate de România sunt impuse :
a. numai în statul de sursã
b. numai în statul de rezidentã
c. în ambele state contractante, în anumite limite
10. Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internationale este cel mai frecvent utilizatã în
conventiile bilaterale încheiate de România ?
a. metoda scutirii progresive
b. metoda creditãrii ordinare
c. metoda creditãrii totale
11. Care sunt ipostaze din care pot fi abordate impozitele?
a. ca instrumente de orientare a economiei, prin obiectivele stabilite de cãtre puterea publicã
b. ca instrument de solidaritate si înfrãtire
c. ca instrument al promovãrii proprietãtii private
12. Indicati deosebirea dintre impozite si taxe:
a. sursa din care se face plata
b. termenele de platã
c. caracterul rambursabil
13. La ce efect conduce în final fiscalitatea excesivã?
a. la restructurarea economiei românesti
b. la realizarea obiectivelor politice si sociale
c. la decapitalizarea agentilor economici
d. la sãrãcirea populatiei
14. Ce greutãti creeazã frecventele modificãri si completãri ale legislatiei fiscale?
a. în cunoasterea corectã si aplicarea unitarã a legislatiei fiscale
b. numai nesigurantã pentru agentii economici
c. numai stare de neîncredere pentru investitorii interni
15. Care sunt principii ale fiscalitãtii (dreptului fiscal) expres prevãzute de Codul Fiscal
a. principiul anualitãtii
b. certitudinea impunerii
c. echitatea fiscalã
d. caracterul de ordine publicã al legislatiei fiscale
16. Indicati persoanele juridice cu activitate economicã reprezentând subiecti ai impunerii:
a. organizatii cooperatiste
b. organizatii sociale
c. regii autonome
17. Care sunt impozite pe avere în sistemele fiscale nationale europene?
a. impozitele asupra productiei
b. impozite pe transferul capitalului
c. impozite pe bunuri imobile
d. impozite pe vânzãri
18. Care sunt elemente principale ale obligatiei fiscale (ale impunerii)?
a. cota de impunere
b. plãtitorul de impozit
c. activitatea independentã
d. activitatea dependentã
3
19. Ce loc presupune existenta unui sediu permanent al unui nerezident în România ?
a. un loc de conducere
b. pãstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul achizitionãrii de produse
c. o minã
d. mentinerea unui stoc de produse numai în scopul de a fi depozitate sau expuse
20. Un santier de constructii al unui nerezident constituie sediu permanent în România numai dacã
santierul dureazã mai mult de:
a. 10 luni
b. 6 luni
c. 12 luni
21. Care sunt elemente pentru stabilirea valorii în lei a venitului în naturã în vederea impunerii?
a. numai pretul de piatã al bunurilor în cauzã
b. numai cantitatea (volumul)
c. atât pretul de piatã, cât si cantitatea (volumul) bunului
22. Indicati metode folosite la stabilirea (estimarea) pretului de piatã al tranzactiilor între persoane
afiliate în vederea impunerii :
a. metoda împãrtirii profitului
b. metoda cost-plus
c. metoda de estimare clasicã
d. metoda de estimare modernã
23. Care sunt principalele argumente ale impunerii beneficiului realizat de societãti?
a. caracterul reparatoriu
b. natura financiarã si de control
c. asigurarea justitiei fiscale
d. caracterul rambursabil
24. Indicati tehnicile de impunere a beneficiului societãtilor:
a. tehnica pretului de cost
b. tehnica autonomã
c. tehnica integrãrii totale
d. tehnica pretului de livrare
25. Cum se realizeazã impunerea în raport de capacitatea contributivã a contribuabilului?
a. prin identificarea si evaluarea tuturor veniturilor nete
b. prin exonerarea minimului vital
c. prin alegerea criteriului de impunere
d. prin aplicarea criteriului personal
26. Principiile de stabilire si evaluare a venitului impozabil în cadrul tehnicilor de impunere a venitului
net sunt:
a. principiul exonerãrii partiale
b. principiul extins de abordare a veniturilor
c. principiul restrâns al veniturilor
d. principiul impunerii individuale
27. Care dintre urmãtoarele impozite sunt impozite directe?
a. impozitul pe venit
b. taxa pe valoarea adãugatã
c. impozitul pe profit
d. accizele
4
28. Care dintre urmãtoarele impozite sunt impozite indirecte?
a. impozitul pe profit
b. taxa pe valoarea adãugatã
c. accizele
d. impozitul pe clãdiri
29. Subiectul impozitului (contribuabilul) este definit ca fiind:
a. obiectul impozitului (impozabil)
b. persoana fizicã sau juridicã obligatã de lege la plata impozitului
c. sursa impozitului
30. O microintreprindere impozabilã pentru impozitul pe venit este consideratã persoana juridicã românã
care îndeplineste cumulativ urmãtoarele conditii:
a. realizeazã venituri, altele decât cele de consultantã si management, în proportie de peste 50% din
veniturile totale, are pânã la 9 salariati inclusiv, a realizat venituri care nu depãsesc echivalentul în
lei a 100000 EUR, capitalul social este detinut de persoane private
b. are de la 1 pânã la 9 salariati si veniturile nu depãsesc echivalentul în lei a 100000 EUR
c. are ca obiect de activitate productia, prestarea de servicii si comertul si are de la 1 pânã la 9
salariati
31. Care este cota de impunere în cazul impozitului pe veniturile microintreprinderilor?
a. 3% în anul 2007
b. 2% în anul 2007
c. 2,5% în anul 2008 si 3% în anul 2009
d. 2,5% în anul 2007
32. Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se face:
a. lunar
b. trimestrial
c. semestrial
d. anual
33. Nu pot opta pentru sistemul de impunere a microintreprinderilor persoanele juridice române care:
a. desfãsoarã activitãti în domeniul cazinourilor
b. desfãsoarã activitãti în domeniul pietei de capital
c. desfãsoarã activitãti în domeniul comertului
d. desfãsoarã activitãti în domeniul prestãrilor de servicii
34. O persoanã juridicã strãinã care are o reprezentantã autorizatã în România are obligatia de a plãti un
impozit:
a. egal cu echivalentul în lei a 16% din venitul realizat exprimat în EUR
b. egal cu echivalentul în lei 1000 EUR
c. egal cu echivalentul în lei 4000 EUR
d. egal cu echivalentul în lei a 25% din venitul realizat exprimat în EUR
35. Plata impozitului pe reprezentantele persoanelor juridice strãine se face :
a. trimestrial, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare
b. în douã transe egale, pânã la 20 iunie si 20 decembrie
c. anual, pânã la 15 februarie a anului urmãtor
d. în 4 transe egale, pânã la data de 15 a ultimei luni din trimestru
36. Orice persoanã strãinã care datoreazã impozitul pe reprezentantã din România:
a. este obligatã sã depunã o declaratie fiscalã anualã la autoritatea fiscalã competentã
b. este obligatã sã depunã o declaratie fiscalã în termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta
a fost înfiintatã sau desfiintatã
c. este obligatã sã depunã o declaratie fiscalã trimestrialã la autoritatea fiscalã competentã
d. nu este obligatã sã depunã o declaratie fiscalã
5
37. Ce procedeu de impunere si ce categorie de cotã de impozit se aplicã în cazul impunerii veniturilor
obtinute de nerezidenti în România?
a. încasarea sau plata directã a impozitului si cota progresivã
b. retinerea la sursã (stopaj la sursã) si cotã proportionalã
c. impunerea si debitarea de cãtre organele fiscale si cotã fixã
38. Impozitul pe veniturile nerezidentilor obtinute din România se aplicã asupra:
a. veniturilor brute
b. venitului net, dupã deducerea tuturor cheltuielilor efectuate pentru obtinerea venitului
c. venitului net, dupã scãderea anumitor cheltuieli
d. venitului net, dupã deducerea unor cheltuieli forfetare de 25%
39. Care este cota de impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile provenind din comisioane de la un
rezident realizate din România?
a. cota de 10% asupra venitului realizat
b. cota de 15% asupra venitului realizat
c. cota de 16% asupra venitului realizat
d. cota de 20% asupra venitului realizat
40. Principii specifice impozitului pe venit sunt:
a. principiul impunerii extinse
b. principiul impunerii la sursã
c. principiul nediscriminãrii
d. principiul legalitãtii
41. Impozitul pe venit se aplicã contribuabililor pentru urmãtoarele surse si naturã de venituri:
a. persoanele fizice nerezidente care desfãsoarã o activitate dependentã în România, datoreazã
impozit pe salariul net din aceastã sursã de venit
b. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, datoreazã impozitul pe veniturile
obtinute din orice sursã, atât din tara noastrã, cât si din afara României
c. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, datoreazã impozitul numai pe
veniturile obtinute din orice sursã în România
42. Sunt considerate venituri neimpozabile pentru impozitul pe venit:
a. toate veniturile din agriculturã si silviculturã
b. toate premiile obtinute de sportivii medaliati
c. drepturile în bani si în naturã primite de militarii cu termen redus
d. toate categoriile de pensii
43. Exceptii de la aplicarea cotei de 16% la impozitul pe venit sunt:
a. veniturile din dobânzi
b. venituri din transferul proprietãtilor imobiliare din patrimoniul personal
c. unele venituri din investitii
d. unele venituri din jocurile de noroc
44. Care sunt categorii de venituri din activitãti independente asupra cãrora se aplicã impozitul pe venit?
a. venituri din drepturi de proprietate intelectualã
b. venituri din profesii libere
c. venituri din închirieri de bunuri
d. venituri din operatiuni de vânzare-cumpãrare de valutã
45. Sunt considerate venituri comerciale asupra cãrora se aplicã impozitul pe veniturile din activitãti
independente:
a. veniturile din practicarea unei meserii
b. venituri din fapte de comert ale contribuabililor
c. venituri din drepturi conexe de autor
d. venituri din cesionarea brevetului de cãtre titularul inventiei
6
46. Sunt cheltuieli deductibile limitat pentru stabilirea venitului net din activitãti independente pe baza
datelor din contabilitatea în partidã simplã:
a. cotizatiile plãtite la asociatiile profesionale în limita a 5% din baza de calcul
b. cheltuielile sociale, în limitã de 4% din fondul de salarii realizat anual
c. cheltuielile de protocol, în limitã de 2% din baza de calcul
47. Care sunt venituri din activitãti independente pentru care se aplicã retinerea la sursã sub forma
plãtilor anticipate?
a. venituri din activitatea de expertizã extrajudiciarã
b. venituri din activitãti desfãsurate pe bazã de contract de mandat comercial
c. venituri din donatii de orice fel
d. sume sau bunuri utilizate pentru uzul familiei contribuabilului
48. Obligatiile plãtitorilor de venituri cu retinere la sursã sunt :
a. sã calculeze impozitul aferent veniturilor impozabile
b. numai sã depunã declaratie fiscalã privind veniturile plãtite
c. sã vireze impozitul retinut la organele fiscale
d. sã informeze pe contribuabil despre obligatiile ce-i revin privind plata impozitului la organele
49. În scopul aplicãrii impozitului pe venit sunt asimilate salariilor:.
a. indemnizatia administratorilor
b. sumele primite de membrii fondatori ai societãtilor comerciale constituite prin subscriptie publicã
c. nu sunt asimilate drepturile de soldã militarã
d. împrumuturi nerambursabile
50. Venitul net din salarii pentru impozitare se determinã prin deducerea din venitul brut din salarii la
locul unde se aflã functia de bazã a contributiilor obligatorii, aferente unei luni, si urmãtoarele:
a. deducerea personalã acordatã pentru luna respectivã
b. cotizatia sindicalã plãtitã în luna respectivã
c. contributia la fondurile de pensii facultative, fãrã limitare
d. primele de asigurare
51. Nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile, în întelesul impozitului pe venit,
urmãtoarele sume:
a. sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului
b. costul abonamentelor telefonice, indiferent de sumã
c. orice sume reprezentând plãti compensatorii
d. cheltuieli de deplasare, la orice nivel
52. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor pentru stabilirea impozitului pe venit se determinã:
a. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 65% asupra
venitului brut
b. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra
venitului brut
c. nu s-a renuntat la cote diferentiate pentru constructii si alte bunuri
53. Care dintre urmãtoarele venituri sunt venituri din investitii impozabile cu impozitul pe venit?
a. venituri din dividende
b. venituri din transferurile titlurilor de valoare
c. veniturile din dobânzi la casele de ajutor reciproc
d. veniturile din dobânzi aferente titlurilor de stat
54. Care dintre urmãtoarele sunt conditii de acordare a creditului fiscal extern în cazul impozitului pe
venit?
a. impozitul datorat pentru venitul obtinut în strãinãtate a fost efectiv plãtit
b. plata impozitului datorat se dovedeste printr-un document justificativ
7
55. Creditul fiscal extern în cazul impozitului pe venit:
a. este nelimitat
b. este limitat la nivelul impozitului plãtit în strãinãtate
c. nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România aferentã venitului
impozabil din strãinãtate
56. În situatia în care un contribuabil obtine venituri din strãinãtate din mai multe state, creditul fiscal
extern pentru impozitul pe venit se determinã astfel:
a. cumulat pe toate statele din care obtine venituri
b. cumulat pentru toate veniturile obtinute într-un stat
c. separat pentru fiecare tarã si pe fiecare naturã si sursã de venit
57. Venitul net anual impozabil privind impozitul pe venit se stabileste pe fiecare sursã din urmãtoarele
categorii de venituri:
a. venituri din activitãti independente
b. venituri din unele venituri agricole
c. venituri din salarii
d. venituri din pensii
58. Diferentele de impozit pe venit rãmase de achitat conform deciziei de impunere anualã se plãtesc în
termen de:
a. 30 de zile de la data comunicãrii deciziei
b. 45 de zile de la data comunicãrii deciziei
c. 60 de zile de la data comunicãrii deciziei
59. Existenta suveranitãtii fiscale depinde de douã conditii cumulative; care sunt acestea?
a. exclusivitatea de aplicare a sistemului fiscal
b. eliminarea altui sistem fiscal concurent
c. autonomia tehnicã a sistemului fiscal instituit
60. Suveranitatea fiscalã se exprimã prin:
a. autoritatea legiuitoare
b. organele administrative
c. societãtile comerciale
61. Care sunt categoriile de dependentã în raporturile ce se nasc între stat si individ ?
a. dependenta politicã
b. dependenta administrativã
c. dependenta economicã
62. Care sunt izvoare ale dreptului fiscal international?
a. conventii internationale
b. jurisprudenta
c. doctrina fiscalã
63. Care dintre urmatoarele categorii de persoane sunt contribuabili pentru impozitul pe profit?
a. persoane juridice straine, fara sediu permanent in Romania;
b. persoane juridice romane;
c. asociatiile de familie;
d. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice straine
64. Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt:
a. Banca Nationala a Romaniei;
b. asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari;
c. trezoreria statului;
d. asociatiile fara personalitate juridica, altele decat cele prevazute de art. 28 C. fiscal
8
65. Cum se determina impozitul pe profit?
a. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal din
care se scad veniturile neimpozabile;
b. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, la care se adauga
cheltuielile nedeductibile;
c. ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de
venituri dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile
nedeductibile;
d. ca diferenta intre venituri si cheltuelile efectuate pentru realizarea acestora
66. In categoria cheltuielilor efectuate pentru realizarea de venituri impozabile in scopul impozitului pe
profit se incadreaza:
a. cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite
b. cheltuielile de protocol, indiferent de suma;
c. orice cheltuieli cu dobanda;
d. cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat
67. Este mijloc fix amortizabil in cazul impozitului pe profit orice imobilizare corporala care indeplineste
cumulativ urmatoarele conditii:
a. are o durata normala de utilizare mai mare de 6 luni si o valoare mai mare de un million lei;
b. este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii; pentru a fi inchiriat
tertilor sau in scopuri administrative; are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin
hotarare de Guvern; si are o durata normala de utilizare mai mare de un an;
c. are o valoare de intrare egala cu cea stabilita de Guvern si o durata normala de utilizare mai mare
de un an.
d. este detinut si utilizat in productia de bunuri si are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
68. O societate comerciala, pe langa activitatea de comerciant, desfasoara si activitatea de bar de noapte.
Cu ce cota se impoziteaza profitul realizat din activitatea de bar de noapte?
a. cu cota de 40%;
b. cu cota de 16%, cu conditia ca suma impozitului datorat pentru aceasta activitate sa nu fie mai
mica de 5% din venitul realizat din activitatea de bar de noapte;
c. cu cota de 25%;
d. cu cota de 16%.
69. Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit :
a. anual;
b. trimestrial;
c. semestrial;
d. lunar.
70. Impozitul pe dividende se calculeaza:
a. prin aplicarea unei sume fixe de impozit, stabilita de lege;
b. prin deducerea unei sume fixe din dividendul brut;
c. prin aplicarea unei cote impozit, stabilita prin lege, asupra dividendului brut.
71. Plata impozitului pe dividende se face:
a. semestrial;
b. anual;
c. trimestrial;
d. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.
72. In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat
situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende:
a. nu se plateste;
b. se plateste pana la data de 30 iunie a anului respectiv;
c. se plateste pana la data de 30 septembrie a anului respectiv;
d. se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.
9
73. Care dintre urmatoarele obligatii fiscale sunt impozite sau taxe locale?
a. impozitul pe veniturile microintreprinderilor
b. impozitul pe cladiri;
c. impozitul pe profit;
d. impozitul pe venit.
74. Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este :
a. valoarea impozabila a cladirii;
b. valoarea de inventar a cladirii;
c. valoarea de piata a cladirii
75. Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice:
a. este aceasi indiferent de locul unde sunt situate cladirile;
b. difera pentru cladirile situate in mediul urban fata de cladirile situate in mediul rural.
76. Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri?
a. numai persoana care demoleaza o cladire;
b. numai persoana care extinde sau modifica o cladire;
c. orice persoana care dobandeste sau construieste extinde sau modifica, ori demoleaza o cladire.
77. Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice contribuabil este influentata de:
a. valoarea de piata a cladirii;
b. suprafata construita si vechimea cladirii, precum si de rangul localitatii unde aceasta este
amplasata;
c. numai de suprafata construita a cladirii.
78. Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice?
a. 0,5% si 1% asupra valorii de inventar a cladirii
b. 1% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii;
c. 0,25% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii.
79. Cum se procedeaza la calcularea impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladiri a caror
valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii?
a. nu se mai datoreaza impozit;
b. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 15%;
c. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 50%.
80. Impozitul pe terenurile cu constructii situate in intravilan se stabileste:
a. in raport de categoria de folosinta a terenului;
b. in functie de destinatia cladirilor aflate pe teren;
c. in functie de suprafata exprimata in hectare a terenului, rangul localitatilor si zona din cadrul
localitatii.
81. Impozitul pe terenurile situate in extravilan se stabileste:
a. numai in functie de categoria de folosinta a terenului;
b. in raport de amplasamentul terenului, a suprafetei in hectare si a categoriei de folosinta a acestuia.
c. numai in raport de amplasamentul terenului
82. Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza pentru:
a. mijloace de transport cu tractiune mecanica;
b. mijloace de transport ale institutiilor publice;
c. mijloace de transport public de pasageri;
d. mijloace de transport apartinand numai strainilor.
83. Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste:
a. trimestrial;
b. lunar;
c. semestrial;
d. anual, in doua rate (pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie).
10
84. Impozitul pe spectacole se plateste de persoanele care organizeaza :
a. numai activitati distractive in videoteci si discoteci;
b. o manifestare artistica, o competitie sportiva sau orice activitate distractiva, inclusiv in videoteci si
discoteci.
85. Plata impozitului pe spectacole se face:
a. anual;
b. trimestrial;
c. semestrial;
d. lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc
spectacolul;
86. Taxa hoteliera se stabileste:
a. prin aplicarea cotei de taxare (intre 0,5% si 5%) stabilita de consiliul local la tarifele de cazare
practicate de unitatile de cazare;
b. prin aplicarea unei sume fixe in functie de rangul unitatii de cazare
87. Plata taxei hoteliere se face la bugetul local:
a. trimestrial;
b. semestrial;
c. anual;
d. lunar, pana la data de 10 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la
persoanele care au platit cazarea.
88. Cum sunt divizate impozitele de consumatie?
a. in impozite directe si reale;
b. in impozite generale asupra consumului si impozite specifice (speciale);
c. impozite pe cheltuieli si personale
d. impozite pe avere si pe capital.
89. Indicati care sunt caracteristici ale T.V.A.?
a. unicitatea si diversitatea;
b. numarul mare al cotelor de impozitare;
c. impozit indirect;
d. obiect de impunere singular, serviciile.
90. Locul prestarii de servicii in cazul T.V.A. este:
a. locul unde s-a contractat prestarea de servicii;
b. tara in care prestatorul are sediul permanent unde sunt efectuate serviciile;
c. locul unde prestatorul are domiciliul sau resedinta sa obisnuita si unde sunt
efectuate serviciile;
d. tara in care prestatorul incaseaza contravaloarea serviciilor prestate.
91. Cotele de impozitare a T.V.A. sunt:
a. cota standard de 25% si cota redusa de 9%;
b. cota standard de 19% si cota redusa de 9%;
c. cota standard de 19% si cota redusa de 7%;
d. cota standard de 25% si cota redusa de 5%.
92. Pentru a putea fi cuprinsa in sfera de aplicare a T.V.A., o livrare de bunuri sau prestare de servicii
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a. operatia sa aiba drept scop exportul;
b. operatia sa aiba drept scop importul;
c. operatia sa fie realizata de o persoana care desfasoara activitati economice;
d. operatia sa fie efectuata fara plata .
11
93. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi:
a. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor;
b. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe expedierea bunurilor;
c. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe transportul.
94. Faptul generator al T.V.A. ia nastere, de regula:
a. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, fara nici o exceptie;
b. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu unele exceptii;
c. numai la data livrarii bunurilor;
d. numai la data prestarii serviciilor.
95. Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul
tarii este constituita din :
a. contravaloarea totala primita sau care va fi primita, in considerarea livrarii de bunuri sau prestarii
de servicii inclusiv T.V.A.;
b. toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile, inclusiv T.VA.
c. cu unele exceptii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi primita de
furnizor sau prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile
direct legate de pretul acestor operatiuni.
96. Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul
tarii este constituita din :
a. contravaloarea totala primita sau care va fi primita, in considerarea livrarii de bunuri sau prestarii
de servicii inclusiv T.V.A.;
b. toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile, inclusiv T.VA.
c. cu unele exceptii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi primita de
furnizor sau prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile
direct legate de pretul acestor operatiuni.
97. Elementele ce nu se cuprind in baza de impozitare a T.V.A. sunt:
a. valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, fara schimb si fara facturare;
b. sumele incasate in numele si in contul unei alte persoane;
c. dobanzile percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru platile fara intarziere
98. Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama determinata
potrivit legii, la care se adauga;
a. taxele vamale, comisionul vamal, inclusiv T.V.A.;
b. accizele si alte taxe, inclusiv T.V.A.;
c. taxele vamale, comisionul vamal, accizele si alte taxe datorate in afara Romaniei potrivit legii,
exclusiv T.V.A. ce urmeaza a fi perceputa.
99. Cine trebuie sa solicite inregistrarea ca platitor de T.V.A.?
a. toate persoanele juridice;
b. toate persoanele impozabile care realizeaza operatiuni taxabile sau scutite de
T.V.A. cu drept de deducere;
c. toate persoanele fizice.
100. Care sunt categorii de produse supuse accizelor armonizate:
a. produse energetice si electricitate;
b. numai vinurile;
c. numai bauturile fermentate, altele decat vinurile;
d. numai tutunul fermentat si cafelele.
101. In notiunea de “tutun prelucrat” accizat armonizat intra urmatoarele produse sau
categorii de produse:
a. numai tigaretele si tigari de foi;
b. numai tutun de fumat;
c. tigarete, tigari si tigari de foi, tututn de fumat.
12
102. Care este momentul exigibilitatii accizelor?
a. momentul cand produsul accizabil intra in antrepozitul fiscal;
b. momentul cand produsul accizabil este eliberat pentru consum in Romania;
c. data intocmirii documentului administrativ de insotire.
103. Sunt supuse accizelor nearmonizate:
a. produse alcoolice;
b. tutun facturat;
c. cafea verde.

DREPT FISCAL – RASPUNSURI
AN 2008 – 2009

1-c , 2-a , 3-a , 4-b , 5-c , 6-b , 7-c , 8-b , 9-c , 10-b
11-a , 12-b , 13-c , 14-a , 15-d , 16-d , 17-b , 18-c , 19-a , 20-b
21-c , 22-d , 23-c , 24-b , 25-a , 26-b , 27-a , 28-c , 29-b , 30-a
31-b , 32-b , 33-a , 34-c , 35-b , 36-a , 37-b , 38-a , 39-c , 40-b
41-a , 42-c , 43-b , 44-a , 45-c , 46-c , 47-a , 48-c , 49-b , 50-a
51-a , 52-b , 53-b , 54-c , 55-b , 56-c , 57-a , 58-c , 59-a , 60-b
61-a , 62-c , 63-b , 64-d , 65-c , 66-d , 67-b , 68-b ,69-a , 70-c
71-d , 72-d , 73-b , 74-a , 75-a , 76-c , 77-b ,78-c , 79-b , 80-c
81-b , 82-a , 83-d , 84-b , 85-d , 86-a , 87-d , 88-b , 89-c , 90-b
91-b , 92-c , 93-a , 94-b , 95-c , 96-c , 97-b , 98-c , 99-b , 100-a ,101-c, 102-b , 103-c

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *