FORUMUL STUDENTILOR UNIVERSITATII SPIRU HARET. Facultatea de DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA Bucuresti. Drept roman

Facultatea de DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA Bucuresti – rezolvari grile la Drept roman

Drept roman 1

Variante TRUE/FALSE

1. Roma a fost fondatã de cãtre cei doi fraþi legendari Romulus ºi Remus la anul 754-753 î.e.n..A

2. Perioada republicii a durat de la 509 pâna în anul anul 27 e.n..F

3. Obiceiul sau cutuma constituie cel mai vechi izvor al dreptului roman.A

4. Este adevãrat cã Legea celor XII Table a constituit legea fundamentalã a sistemului de drept

roman ? A

5. Este adevãrat cã dreptul de urmãrire constituie facultatea de a intenta o acþiune care sancþiona

dreptul de proprietate încãlcat, împotriva oricãrei persoane care deþinea lucrul ?A

6. Este adevãrat cã dreptul de preferinþã constituia dreptul prin care debitorul preferenþial trecea

înaintea celorlalþi debitori în scopul satisfacerii dreptului sãu de creanþã ?A

7. Este adevãrat cã animus constituie elementul material al posesiunii ?F

8. Este adevãrat cã elementul intenþional al posesiunii îl constituie corpus ?F

9. Jus utendi constã în dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren.A

10. Jus fruendi constã în dreptul de a dispune de un lucru.F

11. Jus abutendi constã în dreptul de a percepe fructele produse de acel lucru, ca, de exemplu recolta

unui teren.F

12. Este adevãrat cã mancipaþiunea era cel mai vechi mod de dobândire a proprietãþii ?A

13. Termenul de heredium se referã la pãmântul din cetate atribuit romanilor chiar de la fondarea

cetãþii.A

14. Este adevãrat cã mancipaþiunea se confundã la început cu vânzarea ?A

15. Este adevãrat cã buna credinþã constituie condiþie a uzucapiunii ?A

16. Este adevãrat cã originea cuvântului testament provine din latinescul testari ?A

17. Este adevãrat ca testamentul olograf trebuia sã fie scris în totalitate de testator ?A

18. Testamentul excepþional era fãcut în condiþii deosebite, când testatorul era în imposibilitate de a

vorbi, auzi sau vedea ?A

19. Creditorul constituie o persoanã juridicã care urmeazã sã facã o platã, la nevoie chiar prin

constrângere:F

20. Constrângerea constituie sancþiunea juridicã ce-l priveºte pe debitor în cazul neexecutãrii

prestaþiei:A

21. Dupã modul de formare, contractele sunt solemne ºi bilaterale:A

22. Dupã efecte, contractele sunt unilaterale ºi nesolemne:F

23. Dupã sancþiune, contractele sunt de drept strict ºi de bunã credinþã:A

24. Este adevãrat cã pentru formarea contractelor reale este nevoie doar de consimþãmântul pãrþilor?F

25. Este adevãrat cã pentru formarea contractelor consensuale este nevoie de simplul acord de voinþã

al pãrþilor ?A

26. Contractele nenumite se formeazã printr-o convenþie însoþitã de executarea obligaþiei de cãtre

una din pãrþi:A

27. Este adevãrat cã delictul este o faptã ilicitã, cauzatoare de prejudicii, care dãdea naºtere la

obligaþii delincventului de a repara prejudiciul cauzat ?A

28. Dupã sancþiune, obligaþiile se clasificã în obligaþii civile ºi obligaþii simple:F

29. Din punctul de vedere al numãrului de persoane care participã la raportul juridic, obligaþiile sunt

naturale ºi complexe:F

30. Este adevãrat cã metus (teama) constituie viciu de consimþãmânt ?A

31. Este adevãrat cã dolus nu constituie viciu de consimþãmânt ?F

32. Este adevãrat ca neseriozitatea este o cauzã care duce la anularea contractului ?A

33. Capacitatea constituie aptitudinea unei persoane de a încheia acte juridice:A

34. Condiþia reprezintã unul din cele douã elemente accidentale ale contractului:A

35. Compensaþiunea constã în cumpãnirea a douã datorii reciproce, astfel ca executarea sã poarte

numai asupra diferenþei:A

36. Remiterea de datorie constã în renunþarea de cãtre creditor la creanþa sa, ea mai numindu-se ºi

iertarea de datorie:A

37. Garanþiile constituie acele mijloace juridice care au drept scop punerea la adãpost a creditorului

de consecinþele insolvabilitãþii debitorului:A

38. Este adevãrat cã „in iure cessio” era un mod de dobândire a proprietãþii quiritare cu ajutorul unui

proces fictiv ?F

39. Este adevãrat cã „usucapio” constituia un mod de dobândire a proprietãþii quiritare ?A

40. Accesio – accesiunea constituie un mod de transmitere a proprietãþii quiritare.A

41. Servituþile sunt sarcini impuse în folosul unei anumite persoane în calitate de proprietar al unui

mobil sau în folosul unei anumite persoane.A

42. Servituþile prediale sunt cele constituite în interesul proprietarilor unui mobil.A

43. Servituþile prediale se împart în servituþi prediale rustice ºi urbane.A

44. Este adevãrat cã „via” constituia dreptul de a trece cu piciorul pe pãmânt strãin ?A

45. Usus fructus – uzufructul constituia dreptul real de a te folosi de lucrul altuia si de a–i culege

fructul, pãstrându–i substanþa.A

46. Este adevãrat cã dreptul de uzufruct are un caracter viager ?A

47. Cuvântul “creditor” provine de la “credo”, adicã a da bani cu împrumut.F

48. Obiectul, ca element al obligaþiei, constituie prestaþiunea pe care trebuie s-o îndeplineascã

debitorul faþã de creditor.A

49. Este adevãrat cã obligaþiunile sunt de douã feluri ºi anume judecãtoreºti ºi convenþionale:A

50. Culpa constituie neglijenþa sau neîncrederea pe care un bun administrator nu ar fi comis-o sub

nici o forma.F

MULTIPLE CHOICE

1. Care dintre urmãtoarele definiþii date dreptului roman aparþine jurisconsultului Ulpianus:

a. principiile de drept sunt: „a trãi in mod onest, a nu vãtãma pe nimeni ºi a da fiecãruia

ceea ce i se cuvine”

b. „dreptul este arta binelui ºi a echitãþii”

c. „ºtiinta dreptului este cunoaºterea lucrurilor divine ºi umane, ºtiinþa a ceea ce este drept

ºi nedrept”

2. Care dintre urmãtoarele izvoare enumerate mai jos sunt considerate izvoare formale:

a. legea

b. constituþia lui Caracalla

c. tripticele din Transilvania

3. În care din urmãtoarele proceduri, procesul se desfãºura în b. etape, respectiv in iure ºi in iudicio:

A) procedura legisacþiunilor;

B) procedura formularã;

C) procedura extraordinarã

a. A + B

b. A + B + C

c. A + C

4. Privitor la începutul ºi încetarea capacitãþii, care dintre urmãtoarele enunþuri reprezintã regula:

a. copilul conceput era considerat ca ºi nãscut ori de câte ori era vorba de interesele sale

b. capacitatea începea o datã cu naºterea ºi inceta o datã cu moartea persoanei

c. succesiunea iacentã, vacantã, susþine persoana defunctului

5. Care dintre urmãtoarele forme de cãsãtorie, era consideratã o cãsãtorie inferioarã:

a. cãsãtoria cu manus

b. concubinatul

c. cãsãtoria fãrã manus

6. Dintre condiþiile cãsãtoriei enumerate mai jos, va rugãm sã precizaþi care dintre acestea sunt

condiþii de formã:

a. confarreatio

b. consimþãmântul

c. vârsta

4 alianþa

4

7. Care dintre urmãtoarele principii ale patrimoniului sunt adevãrate:

a. patrimoniul constituie emanaþia mai multor persoane

b. orice persoanã are în mod necesar cel puþin un patrimoniu

c. fiecare persoanã nu are decât un singur patrimoniu

8. Care dintre urmãtoarele forme de proprietate sunt considerate prestatale:

a. proprietatea colectivã a ginþii

b. proprietatea pretorianã

c. proprietatea provinciala

9. În care din urmãtoarele tipuri de succesiuni, testatorul, potrivit principiului libertãþii de a testa,

putea institui sau dezmoºteni pe descendenþii sãi, dupã cum credea de cuviinþã, cu condiþia sã

respecte formele solemne:

a. succesiunea legalã

b. succesiunea deferitã contra testamentului

c. succesiunea testamentarã

10. Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte reale:

a. vânzarea

b. locaþiunea

c. gajul

4 mandatul

11. Care dintre urmãtoarele legisacþiuni constituie legisacþiune de judecatã:

a. sacramentum

b. pignoris capio

c. manus iniectio

12. Care dintre urmãtoarele moduri de dobândire a proprietãþii presupunea exercitarea posesiunii

asupra unui lucru un timp îndelungat:

a. prescription longi temporis

b. usucapio

c. ocupatio

4 legea

13. Care dintre urmãtoarele elemente enumerate mai jos constituie condiþie a uzucapiunii:

a. termenul

b. iusta causa

c. thesaurus

14. Care dintre urmãtoarele servituþi constituia servituþi prediale rustice:

a. cloaca

b. via

c. stilicidum

15. Care dintre urmãtoarele servituþi constituie servituþi personale:

a. servitus onoris freudi

b. cloaca

c. habitatio

16. Care dintre urmãtoarele forme de testament au existat în vechiul drept roman:

a. militar

b. por aes et libram

c. nuncupativ

5

17. Care dintre urmãtoarele forme de testament au existat în dreptul clasic:

a. calatis comitus

b. testamentum in procinctu

c. testamentul pretorian

18. Care dintre urmãtoarele forme de testament au existat în dreptul imperial:

a. testamentum in procinctu

b. testamentul civil sub formã oralã

c. testamentul pretorian

19. Care dintre urmãtoarele elemente constituie elemente ale obligaþiei:

a. consimþãmântul

b. constrângerea

c. capacitatea

20. Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte consensuale:

a. fiducia

b. gajul

c. depozitul

d. mandatum

21. Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte nenumite:

a. societas

b. do ut des

c. mutuum

22. Care dintre urmãtoarele delicte sunt considerate delicte vechi:

a. furtum

b. metus

c. dolus

23. Care dintre urmãtoarele delicte sunt considerate delicte noi:

a. injuria

b. dolus

c. demnum injuria datum

24. Care dintre urmãtoarele elemente ale contractelor sunt accidentale:

a. obiectul

b. consimþãmântul

c. termenul

25. Care dintre urmãtoarele moduri de stingere a obligaþiilor sunt voluntare:

a. plata

b. confuziunea

c. moartea

26. Care dintre urmãtoarele moduri de stingere a obligaþiilor sunt nevoluntare:

a. novaþiunea

b. compensaþiunea

c. imposibilitatea de executare

27. Care dintre urmãtoarele garanþii enumerate mai jos sunt considerate garanþii reale:

a. gajul

b. sponsio

c. fidepomissio

6

28. In Legea celor XII Table regasim împãrþirea acþiunilor în:

a. actiuni private ºi actiuni populare;

b. actiuni directe ºi actiuni utile ;

c. ambele;

d. niciuna.

29. Cea mai reusita sistematizare a normelor juridice romane s-a concretizat in:

a. Codex Gregorianus ;

b. Opera legislativa a împaratului Justinian ;

c. ambele;

d. niciuna.

30. Procedura extraordinara în dreptul roman se caracteriza prin :

a. lipsa etapelor “in iure” si “in iudicio”;

b. desfasurarea procesului in fata unei persoane ;

c. ambele;

d. Niciuna.

31. Expresia “legis actiones”semnifica:

a. orice actiune se intemeiaza pe lege;

b. orice lege presupune actiune;

c. ambele ;

d. niciuna

32. Conditiile in care apar legisactiunile sunt evidentiate de:

a. caracterul legal, formalist si judiciar ;

b. caracterul administrativ si rigid;

c. caracterul formal si material .

33. Din textele jurisconsultului Ulpian rezulta ca dreptul roman se divide în :

a. dr. clasic si postclasic;

b. drept public si privat;

c. ius civile, ius gentium si ius naturale.

34. Din punct de vedere cronologic, istoria statului roman a cunoscut urmatoarele perioade:

a. perioada statala si perioada nestatala;

b. perioada regalitatii, perioada republicii si a monarhiei;

c. perioada dominatului si a principatului .

35. Admiterea reprezentarii in sistemul juridic roman:

a. s-a datorat transformarilor economice si sociale ;

b. a aparut in epoca clasica ;

c. a debutat cu reprezentarea imperfecta ;

d. toate

e. niciuna

36. Etapele succesive ale perioadei imperiului roman se refera la:

:

a. monarhia simpla si monarhia absoluta;

b. regalitatea si republica;

c. principatul si dominatul.

37. Epocile dreptului roman se delimiteaza astfel:

a. epoca veche, epoca clasica si epoca postclasica;

b. epoca preclasica , epoca clasica si epoca moderna;

c. epoca republicii si epoca monarhiei .

7

38. Litis contestatio in procedura legisactiunilor insemna:

a. sentinta de condamnare;

b. un litigiu contestat ;

c. luarea de martori.

39. Recuperatores era termenul cu care erau desemnati:

a. judecatorii din cadrul tribunalelor nepermanente;

b. judecatorii ce aveau competenta cu privire la procesele dintre cetateni si peregrini ;

c. ambele.

d. niciunul

40. Caracteristicile etapei ” in iure” specifice procedurii formulare erau:

a. reclamantul expunea oral obiectul cererii sale ;

b. procesul se desfasura in fata magistratului ;

c. paratul avea trei posibilitati fata de pretentiile reclamantului .

d. toate

e. niciuna

41. Litis contestatio in cadrul procedurii formulare consta in :

a. remiterea unei copii de pe formula;

b. contestarea sentintei ;

c. imposibilitatea de executare.

42. Din punct de vedere la sanctiunii , legile se clasificau astfel:

a. acte normative care sanctionau cu nulitatea orice act relaizat cu nerespecatrea

prevederilor sale;

b. legi imperfecte;

c. ambele.

d. niciuna

43. Din punct de vedere cronologic, putem diferentia stiinta dreptului creata de jurisconsulti

astfel:

a. jurisprudenta sacrala si jurisprudenta populara;

b. jurisprudenta religiaosa si jurisprudenta laica;

c. jurisprudenta clasica si jurisprudenta postclasica.

44. Partile constitutive ale legii romane erau:

a. praescriptio ;

b. textul de lege;

c. sanctio;

d. toate

e. niciuna

45. Edictul magistratilor era compus din urmatoarele parti :

a. edictum vetus si edictum novum;

b. edicta perpetua si edicta repentina;

c. ambele ;

d. niciuna

8

46. Dreptul pretorian a contribuit la:

a. completarea si modificarea prevederilor dreptului civil ;

b. introducerea unor principii si forme procedurale inedite in scopul adaptarii la realitatile

practice;

c. ambele.

d. niciuna

47. Care dintre urmãtorii jurisconsulþi au dat o definiþie obligaþiei:

a. Ulpianus;

b. Justinian;

c. Celsus.

48. Delictele sunt:

a. fapte dãunãtoare intereselor societãþii romane Ulpianus;

b. fapte pedepsite prin dispoziþiunile juridice ale statului;

c. ambele;

4. niciuna

49. Izvoarele formale ale dr. roman sunt :

a.. edictele magistratilor;

a. senatus-consultele;;

b. constitutiile imperiale;

c. toate.

d. niciuna.

50. Activitatea complexa a jurisconsultilor romani includea urmatoarele laturi:

a. respondere, agere, scribere si cavere;

b. edicta, mandata, decreta si rescripta ;

c. ambele;

d. Niciuna.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *